ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

1           A Szolgáltató adatai

Rosecho Villa Kft.

Székhelye: 1223 Budapest, Kékbegy utca 18.

Cégjegyzékszám: 01 09 334764

Adószám: 26606929-2-43

Szolgáltatás címe: 8621 Zamárdi, Gáspár András u. 23.

Web: www.villamylake.hu

E-mail cím: info@villamylake.hu

Levelezési cím: 8621 Zamárdi, Gáspár András u. 23.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételét.

Az Általános Szerződési Feltételek valamennyi a Villa My Lake Szolgáltatásait igénybe vevő személyre (továbbiakban: Vendégre) kiterjed.

Jelen ÁSZF hatálya a Villa My Lake által nyújtott szálláshely-szolgáltatás/kapcsolódó szolgáltatások (együtt a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújtására létrejött jogviszonyokra vonatkozik.

A jelen ÁSZF 2022. március 18. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Villa My Lake jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosítással érintett Vendégek előzetes értesítése mellett.

2           Általános szabályok

2.1         Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2         Az egyedi megállapodások nem képezik részét a jelen Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3           Szerződő felek

3.1         Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést (a továbbiakban: Megrendelés) a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a szerződés a Szolgáltató és a Vendég, mint szerződő felek között jön létre.

3.2         Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra irányuló megrendelést a Vendég helyett, nevében és költéségére egy harmadik személy – a továbbiakban Közvetítő – teszi meg, úgy a Közvetítő minősül szerződő (és egyben fizetésre kötelezett) félnek kivéve amennyiben a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak köteles fizetni. A jelen pontban meghatározott esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy milyen jogviszony alapján, illetve, jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4           A szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása

4.1         A Vendég által igénybe venni kívánt szolgáltatásokra vonatkozó személyesen, telefonos úton, vagy írásban (ideértve az e-mailt is) megküldött ajánlatkérésre a Szolgáltató írásban ajánlatot küld.

Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik konkrét Megrendelés a Vendég részéről, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2         A Szolgáltató honlapján, illetve az online szállásközvetítőkön keresztül történt foglalást követően, Szolgáltató a Vendég által előzetesen igénybe venni kívánt szolgáltatások ellenértékének 50 %-val megegyező mértékű előleg 3 napon belüli (a továbbiakban: Előleg) megfizetésére hívja fel a Vendéget e-mailben. Az Előleg megfizetés hiányában a foglalás érvényét veszti.  Az Előleg megfizetését Szolgáltató emailben igazolja vissza.

4.3         A Szerződés az Előleg Szolgáltató részére történő megfizetését követően a Szolgáltató általi írásban, emailben megküldött foglalás visszaigazolással (a továbbiakban: Foglalás Visszaigazolás) jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli

visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4         Ha a Vendég a Szolgáltatási Időtartam (az érkezés napja 15:00-tól a távozás napja 10:00 óráig) lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult a Vendég előzetes értesítése nélkül újra értékesíteni.

4.5         A Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltatási Időtartam meghosszabbítását kezdeményezi. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.6         Amennyiben a Szolgáltató az írásbeli ajánlatában másként nem rendelkezett, a Foglalás az érkezés napja előtti 30. (harmincadik) naptári napon 15:00 óráig kötbérmentesen lemondható. A lemondás csak írásban érvényes a fenti e-mail címre küldött levél útján vagy a Közvetítő által megadott lehetőségen.

Ezt követően, ha a Szolgáltatás lemondása az érkezés napját megelőző 15-30. nap 15:00 óráig történik, meg a kötbér mértéke a megrendelt Szolgáltatások 50%-a, így az előleg kötbérként kerül felszámolásra. Ezen határidőn túli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a kötbér mértéke a megrendelt Szolgáltatások értékének 100%-a.

4.7         Amennyiben a Szolgáltató írásbeli ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a Szolgáltatási Időtartam a Szolgáltatási Időtartam kezdőnapját megelőző 14 (tizennégy) napon belül nem módosítható.

4.8         A Vendég tudomásul veszi, hogy Szolgáltató szolgáltatásainak árai az év különböző szakaszaiban eltérően alakulnak. Amennyiben a Szolgáltatási Időtartam módosítása azt eredményezi, hogy a Szerződésben eredetileg rögzített Szolgáltatási Időtartam – akár részben, akár egészen – az év olyan időszakára kerül módosításra, amely időszakban a Vendég által igénybe venni kívánt szolgáltatások árai magasabbak, úgy a Vendég az ebből eredő ártöbbletet köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Az árkülönbözet megfizetése előfeltétele annak, hogy a Szolgáltatási Időtartam jelen pont szerinti módosítását a Szolgáltató véglegesítse és visszaigazolja.

4.9         A Szerződés egyéb módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5           Árak, fizetés módja

5.1         A Szolgáltató meghirdetett árai forintban vannak meghatározva.

5.2         Az aktuális szobaárak online kerülnek kihirdetésre, a https://www.villamylake.hu/arak.html felületén. A Szolgáltató által megadott árak a reggelit, a medence, szauna, jakuzzi korlátlan használatát a hotel területén wifi szolgáltatást és a parkoló használatot foglalják magukban. A reggeli egyszeri, a reggeli órákban történő étkezésre jogosít a hotel éttermében. Az étkezésre a Vendégek a házirendben meghatározott időpontokban jogosultak.

5.3         Egyéb termékek és szolgáltatások ár listái a Villa My Lake recepcióján, a szobákban és a közös helyiségben állnak rendelkezésre.

5.4         A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

5.5         A meghirdetett árak tartalmazzák a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű általános forgalmi adót.

5.6         A szobaárak nem tartalmazzák a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértékű idegenforgalmi adót, ez a tartózkodás végén a végszámla kiállításával egyidejűleg kerül felszámolásra.

5.7         A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött szolgáltatásainak foglalása esetén, rendezvények foglalása esetén, illetve több szoba (csoportos) foglalása esetén a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket, illetve felárat állapíthat meg.

5.8         Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.willamylake.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

5.9         A Szolgáltató a Vendég részére a helyszínen nyújtott és előzetesen nem megrendelt, nem szállás jellegű szolgáltatásainak ellenértékére az igénybevételt követően legkésőbb, a – Villa My Lake-ből történő távozást megelőzően tart igényt számla ellenében.

5.10     Az előlegszámla és a végszámla a magyarországi adószabályoknak megfelelően kerül kiállításra. A fizetés napján a recepción közzétett, és a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott átváltási árfolyam az irányadó az euroban kifejezett ellenérték magyar forintra való átváltása során.

Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF (magyar forint), EUR (euró)

5.11     A Szolgáltató a készpénzes fizetésen kívül elfogad bankkártyákat, illetve hitelkártyákat is: Visa, Master Card

5.12     Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatosan fellépő költség a fizetést kezdeményező Vendéget terheli.

6           Gyermekkedvezmények

6.1         Gyermekek részére – a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén – az alábbi szállás kedvezményt biztosítjuk:

–        0 – 2,99 éves korig ingyenes,

–        3 – 11,99 éves korig 6000 HUF- tól foglaltság függvényében,

–        12 éves kor felett felnőtt árakkal számolunk.

7           A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

7.1         A Vendég a szállodai szobát a Szolgáltató által megjelölt időpontig foglalhatja el az érkezés napján 15:00 órától (check in), illetve szintén a Szolgáltató által megjelölt időpontig köteles elhagyni a távozás napján 10:00-ig (check out). Ennek időpontjáról a Szolgáltató weboldalán (www.willamylake.hu), illetve a Villa My Lake recepcióján, valamint a szobákban található információs füzetből is tájékozódhat.

7.2         Amennyiben a Vendég a Szolgáltató által meghatározott időpontig a szobát nem hagyja el, úgy Szolgáltató jogosult egy napra eső díj felszámítására a következő megkezdett nap után, és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

7.3         A Villa My Lake területén kizárólag a bejelentett vendégek tartózkodhatnak.

7.4         A Szolgáltató területén a szálló Vendégek számára szobánként egy parkolóhely térítésmentesen biztosított a Szolgáltatási Időtartam alatt.

8           A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

8.1         A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a)      a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;

b)      a Vendég a szálláshely rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, a Szolgáltató biztonsági, tűzvédelmi és egyéb előírásait szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegi, a Szolgáltató megítélése szerint a vendégek nyugalmát zavarva vagy a közerkölcsöt sértően viselkedik, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

c)      a Vendég fertőző betegségben szenved;

d)      a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

8.2         Amennyiben a Felek közötti Szerződés „vis maior” okokból meghiúsul, a Szerződés megszűnik. A jelen pont alkalmazásában vis maior oknak minősülnek a Szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a Feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és események, amelyek nem tartoznak a vis maior-ra hivatkozó Fél rendes üzleti kockázatának körébe.

Amennyiben a Szerződés vis maior okból meghiúsul és megszűnik, a Vendég által megfizetett Előleg azon része, amely a Szolgáltató által ténylegesen nyújtott szolgáltatások fedezéséhez nem szükséges (teljes meghiúsulás esetén az Előleg teljes összege), a Vendég részére visszajár.

9           Állatok behozatala

9.1         A Szolgáltató szálláshelyére háziállat előzetes egyeztetést követően bevihető a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható, a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, egyéb helyiségeket (étterem, kávézó) azonban nem látogathatják. A háziállatot 2 500 Ft/éj/állat áron van módunkban fogadni.

9.2         A Vendég teljeskörűen felelős a háziállat által okozott károkért, illetve köteles az esetleges extra takarítás díját a helyszínen megfizetni.

10       Vendég jogai

10.1     A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a Szerződésben rögzített szoba, valamint azon létesítmények rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a Szerződésben rögzített szolgáltatási körbe (kültéri medence, finn szauna, jakuzzi), és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

10.2     A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

10.3     A Vendég helyszíni panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

10.4     A Vendég egyebekben jogosult panaszával az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is fordulni.

10.5     A medencét, jakuzzit és a szaunát mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

A medence, jakuzzi és szauna szolgáltatásait igénybe vevő Vendégek egészségének és testi épségének védelme érdekében nem látogathatja olyan személy, aki:

–        lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenved,

–        görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenved,

–        ittas,

–        kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló.

11       Vendég kötelezettségei

11.1     A Vendég köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

11.2     A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felelőssége alá tartozó kiskorú gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Villa My Lake területén.

11.3     A kitöltött és aláírt bejelentővel egyidejűleg a Vendég a Villa ÁSZF-jét valamint a házirendeket elfogadja, és köteles azt betartani. A tartózkodás során az ehhez szükséges információk megtalálhatóak a szobákban elhelyezett szobamappákban.

12       Vendég kártérítési felelőssége

12.1     A Vendég mindazon károkért és hátrányokért teljeskörű anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendégnek, kísérőjének, vagy az Vendég érdekkörébe tartozó más személyeknek felróható okból elszenved. Amennyiben az ilyen kár miatt vagy azzal összefüggésben harmadik személy közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesít bármilyen módon bármilyen igényt, úgy a Vendég a Szolgáltatóval szemben az ilyen igényért helytállni tartozik.

12.2     Bármilyen kár bekövetkeztét vagy a károkozás tényét a Vendég köteles jelenteni a Szolgáltatónak. A kárról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel. A Vendégnek a jegyzőkönyv kézhezvételekor van lehetősége a jegyzőkönyvben írtakhoz észrevételt, kifogást fűzni. Amennyiben a Vendég ezen lehetőséggel nem él, a jegyzőkönyv tartalmát a Vendég és a Szolgáltató kölcsönösen elfogadottnak tekintik.

12.3     A Vendég a szerződés létrejöttével kötelezettséget vállal arra, hogy a szálláshely állapotában, bútoraiban, egyéb ingóságaiban semmilyen kárt vagy hiányt nem okoz.

13       Szolgáltató kötelezettségei

13.1     A Szolgáltató köteles a Szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások szerint teljesíteni.

13.2     A Szolgáltató köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

14       A Szolgáltató kártérítési felelőssége

14.1     A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltatónak, vagy annak munkavállalóinak hibájából következett be.

14.2     A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató

alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

14.3     A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

14.4     A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges

adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

14.5     Az értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. Szobaszéf található minden lakrészben.

14.6     A Szolgáltató gépjárművekért, és az azokban hagyott értéktárgyakért nem vállal felelőséget.

14.7     Egyedi esetekben a mindenkor hatályos magyar polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

15       Rendezvényekre vonatkozó különös szabályok

15.1     Megrendelő a Villa My Lake épületét, helyiségeit és kertjét, berendezési és felszerelési tárgyait csak a megállapodott célra, és a megállapodott időintervallumban használhatja, külön szerződés alapján.

15.2     Megrendelő köteles a Villa My Lake épületének, helyiségeinek és kertjének, berendezési és felszerelési tárgyainak állagát megőrizni, a Rendezvényhez biztosított helyeket és eszközöket olyan állapotban visszaszolgáltatni, amilyen állapotban azt a Rendezvény előtt átvette.

15.3     Megrendelő köteles a Rendezvény kapcsán a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani és vendégéivel, valamint minden más az érdekkörében eljáró személlyel betartatni. Amennyiben a Rendezvényhez szükséges, bármilyen hatósági engedélyt saját költségén, a rendezvény megkezdése előtt beszerezni és az abban foglaltakat betartani, betartatni.

15.4     Megrendelő tudomásul veszi, hogy étel és ital behozatala a Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül nem megengedett.

15.5     Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényhez használt, nem a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató közreműködője által biztosított eszközöket (installáció, dekoráció, berendezés stb.) azok használatának módját, esetlegesen a falakra vagy berendezési tárgyakra való rögzítését a Villa My Lake kijelölt munkatársával egyeztetni köteles.

15.6     A behozott tárgyakat a rendezvény befejezését követőn a legrövidebb időn belül el kell távolítani, kivéve, ha ettől eltérő írásbeli megállapodás születik. Egyébiránt a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Megrendelő terhére, kockázatára és költségére gondoskodjon a hátrahagyott tárgyak elszállításáról és raktározásáról.

15.7     A Rendezvényhez szükséges eszközök, tárgyak, be- és elszállítására csak a Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban és intervallumban, a megbeszélt útvonalon van lehetőség.

15.8     Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel a Megrendelő által Villa My Lake területére hozott tárgyakért, eszközökért.

15.9     Amennyiben a Rendezvény teljesítése a Szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a Szolgáltatónak fel nem róható, általa nem kalkulálható, nem ellenőrizhető olyan külső körülmények és események miatt válik lehetetlenné, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató rendes üzleti kockázatának körébe, és ezért a Szolgáltató a Szerződés szerinti kötelezettségeit nem, vagy nem az előírt módon tudja biztosítani, kártérítés fizetésére a Villa My Lake nem köteles.

16       Titoktartás

16.1     A Felek kötelesek minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy minden olyan, a másik Fél által a tudomásukra hozott információt, amelyről az adott Fél észszerűen feltételezheti, hogy bizalmas információ bizalmasan kezelni, illetve nem használhatják az ilyen információt olyan célra, amely nincs összefüggésben a Szerződéssel, és nem hozhatnak ilyen információt harmadik személy tudomására.

16.2     A Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint jár el, amit a www.villamylake.hu weboldalon olvashat.

17       A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

17.1     A Felek közötti, a Szerződés alapján fennálló jogviszonyra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Szerződésből, annak értelmezéséből eredő bármely jogvitát a Felek elsődlegesen békés úton, egyeztetések útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita elbírálására a joghatósággal, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság az illetékes.